Privacy statement


Gastouder Jose Goes hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleidsdocument wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Gastouder Jose Goes doet er alles aan  om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens . Gastouder Jose Goes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat gastouder Jose Goes in ieder geval:

·       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy-beleidsdocument;

·       De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

·       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·       Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Gastouder Jose Goes is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy-beleidsdocument, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact mij, gastouder Jose Goes, wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder dit document.


Doel gegevensverwerking

Gastouder Jose Goes verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

·       Uitvoering geven aan onze overeenkomst.

·       De juiste zorg en begeleiding bieden aan uw kind tijdens de opvang.

·       Je informeren over de opvang van uw kind en daaraan gerelateerde zaken.

·       Het voeren van administratie.

·       Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

·       Promotie opvanglocatie.

 

Persoonsgegevens die Gastouder Jose Goes verwerkt

Gastouder Jose Goes verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan gastouder Jose Goes haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die gastouder Jose Goes verwerkt zijn:

·       Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

·       Adres

·       Postcode en woonplaats

·       Land

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Geslacht

·       Geboortedatum

·       Geboorteland (van het kind)

·       Burgerservicenummer (BSN) 

·       Gegevens over gezondheid van het kind

·       Toestemmingsformulieren

·       Beeldmateriaal

·       Andere persoonsgegevens die u met mij deelt. 


Deze gegevens mag gastouder Jose Goes gebruiken omdat ze vanuit de overheid daartoe verplicht is. (bijvoorbeeld door de belastingdienst of de Wet Kinderopvang), of omdat u hier in de overeenkomst akkoord mee bent gegaan.


Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden worden door gastouder Jose Goes verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden;

·       Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens:

·       Door aanmelding via de website met het contactformulier

    Gastouder Jose Goes verzamelt gegevens die u haar vrijwillig verstrekt zoals:

·       naam

·       telefoonnummer

·       e-mailadres

bijvoorbeeld als u meer wilt weten over gastouderopvang of als u een vraag heeft.

Uw persoonsgegevens worden door gastouder Jose Goes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

·       Dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde. Mocht u niet verder gaan met Gastouder Jose Goes, worden alle gegevens verwijderd. 


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·       Het verzorgen van de belastingaangifte bij de accountant

·       Het verzorgen van het financiële gedeelte van de opvang met het gastouderbureau.

·       Een gastouderbureau heeft een bemiddelende en begeleidende taak. Bij de begeleiding hoort ook dat er jaarlijks een evaluatie zal zijn omtrent de opvang maar ook heeft ze een begeleidende taak op het gebied van veiligheid en gezondheid.

·       2 achterwachten die invallen in noodsituaties. Ze krijgen in een noodsituatie alleen de informatie die op dat moment relevant is. Beide zijn in bezit van een VOG en zijn gekoppeld aan mijn persoonsregister.

 

De accountant heeft geen verwerkingsovereenkomst nodig, inherent aan zijn beroep.

Met het gastouderbureau heeft gastouder José Goes een verwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin de nodige afspraken zijn opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verweringsovereenkomst hebben afgesloten of partijen die een zwijgplicht hebben inherent aan het beroep wat ze uitoefenen.

Verder zal gastouder Jose Goes de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij gastouder Jose Goes opvraagt. In een dergelijk geval dienen ze  medewerking te verlenen en is ze dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Uiteraard dient gastouder Jose Goes uw gegevens ook met de belastingdienst te delen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u  gastouder Jose Goes hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de eu

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Gastouder Jose Goes verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Gastouder Jose Goes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Gastouder Jose Goes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

·       Alle personen die namens gastouder Jose Goes van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten en hebben een geheimhoudingsplicht.

·       Ik gebruik een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn computers.

·       Ik pseudonimiseerd en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·       Alle digitale apparaten worden regelmatig gescand door een virusscanner.

·       Alle papieren persoonsgegevens liggen in een afgesloten kast en zijn niet toegankelijk voor derden.

·       Foto’s worden enkel met betreffende ouders/verzorgers gedeeld tenzij anders schriftelijk is afgesproken en door alle partijen zijn ondertekend.

·       Foto’s worden niet langer bewaard dan nodig is. Wel bewaart gastouder Jose Goes foto’s om bij het stoppen van de opvang een fotoboek mee te geven aan het des betreffende kind ter herinnering. 


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door gastouder Jose Goes. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door gastouder Jose Goes te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde schriftelijke verzoeken.

Indien gastouder Jose Goes uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met gastouder Jose Goes op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan betreuren wij dit natuurlijk. U heeft in ieder geval altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met gastouder Jose Goes!

 

Contactgegevens

Gastouder José Goes

Laag-Nieuwkoop 5

3628GB Kockengen

josegoesopvang@gmail.com